Japan-China Consultant Co., Ltd.

(Nhật Bản)

Phòng nghiên cứu kết cấu JCC

(Nhật Bản)

Chi nhánh Đại Liên

(Trung Quốc)

 

Chi nhánh
Thẩm Dương

(Trung Quốc)

Japan-China Consultant Co., Ltd.

(Nhật Bản)

Phòng nghiên cứu kết cấu JCC

(Nhật Bản)

Chi nhánh Đại Liên

(Trung Quốc)

Chi nhánh Thẩm Dương

(Trung Quốc)